Algemene voorwaarden van toepassing op de diensten en producten van La Louz

 

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen La Louz en haar opdrachtgevers.

 • Onder ‘La Louz’ wordt begrepen: de werknemers van La Louz en andere personen die aan La Louz zijn verbonden of door La Louz zijn betrokken in de uitvoering van een overeenkomst;
 • Onder ‘opdrachtgever’ wordt begrepen: een ieder die een product of dienst van La Louz afneemt;
 • Onder ‘overeenkomst’ wordt begrepen: alle opdrachten aan La Louz, offertes uitgebracht door La Louz en (koop)overeenkomsten gesloten met La Louz.

1.2. De (standaard)voorwaarden van een opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door La Louz schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd. Bij discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en eventuele voorwaarden van andere partijen, prevaleren de algemene voorwaarden van La Louz.

1.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat La Louz van de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging ontvangt.

2.2. Met het sluiten van een overeenkomst met La Louz bevestigt de opdrachtgever (indien van toepassing) dat deze de wettelijk vertegenwoordiger van het kind is en dat deze toestemming geeft aan La Louz voor het uitvoeren van de in de desbetreffende overeenkomst bepaalde werkzaamheden.

 

 1. Offertes

3.1. In beginsel gelden de tarieven zoals vermeld op de website van La Louz.

3.2. Bij bepaalde diensten of producten brengt La Louz een offerte uit, die gebaseerd is op informatie verstrekt door de opdrachtgever. Een dergelijke offerte is altijd vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.3. Opdrachtgever is pas gebonden aan de offerte wanneer deze door opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. Wanneer opdrachtgever in de bevestiging afwijkt van de offerte, dan geldt dit als een nieuw aanbod aan La Louz.

3.4. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

 1. Verplichtingen van opdrachtgever

4.1. La Louz is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst afhankelijk van informatie van opdrachtgever. Opdrachtgever heeft de verplichting om alle (enigszins) relevante informatie (desgevraagd en/of uit eigen beweging) voorafgaande of gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan La Louz te verstrekken, zodat La Louz haar offertes en dienstverlening hierop kan inrichten. La Louz heeft het recht haar verplichting onder een overeenkomst op te schorten zolang zij naar haar oordeel onvoldoende informatie van opdrachtgever heeft ontvangen.

4.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de La Louz ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikking stellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de overeenkomst, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.

4.4. De uit vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Verplichtingen La Louz

5.1. La Louz zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelen in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor haar eventueel geldende professionele standaard.

5.2. De overeenkomst behelst altijd een inspanningsverplichting van La Louz, geen resultaatsverplichting. Dat betekent dat La Louz zich binnen het kader van de overeenkomst in zal spannen om een beoogd resultaat te behalen, maar dat La Louz nooit enig resultaat garandeert en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het uitblijven van het beoogde resultaat.

5.3. Milou van La Louz is aangesloten bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (hierna: “V&VN”), is gebonden aan de Nationale beroepscode van verpleegkundigen en Verzorgenden en is BIG geregistreerd. Louise is dit niet.

 

 1. Doorverwijzing

6.1. Het kan voorkomen dat voor of na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat van La Louz deskundigheid wordt gevraagd waarover La Louz niet beschikt. In dergelijke gevallen zal La Louz de opdrachtgever hierop attenderen en, indien nodig en (na overleg) gewenst, doorverwijzen naar een derde.

6.2. Hoewel La Louz zorg betracht bij het doorverwijzen van een opdrachtgever naar een derde, dient opdrachtgever altijd een nieuwe overeenkomst aan te gaan met een derde en is La Louz nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen van een derde.

 

 1. Geheimhouding

7.1. La Louz vraagt altijd eerst toestemming aan de opdrachtgever voordat zij vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt.

7.2. La Louz is verplicht tot geheimhouding van informatie die valt onder het beroepsgeheim en van informatie die door opdrachtgever schriftelijk als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

 

 1. Auteursrechten en Intellectuele eigendom

8.1. La Louz behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van een overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Dat betekent onder meer dat alle ideeën en innovaties ontstaan gedurende de uitvoering van een overeenkomst toebehoren aan La Louz.

8.2. Alle methodieken, ideeën en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door La Louz gedurende de overeenkomst zijn en blijven eigendom van La Louz. Ook het cursusmateriaal dat eventueel door La Louz in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever wordt verstrekt is en blijft eigendom van La Louz. Tenzij schriftelijk anders bepaald, is het niet toegestaan door La Louz beschikbare informatie te gebruiken anders dan voor het door La Louz aangegeven eigen gebruik. La Louz verstrekt – impliciet of anderszins – geen licenties voor het gebruik van haar intellectueel eigendom tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Honorarium, kosten, tarieven

9.1. Het honorarium van La Louz is nooit afhankelijk van de uitvoering van de overeenkomst.

9.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst – doch voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd – tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is La Louz gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en La Louz hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9.3. Het honorarium van La Louz is inclusief kosten gemaakt ten behoeve van de overeenkomst, waaronder begrepen materialen en zaalhuur, en inclusief kosten voor inschakeling van derden, tenzij anders overeengekomen.

9.4. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan zal La Louz een specificatie van deze bepaalde kosten bijhouden en op verzoek van de opdrachtgever overleggen.

9.5. Indien is overeengekomen dat La Louz een uurtarief in rekening brengt, dan is La Louz verplicht een overzicht van de te declareren uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever over te leggen. Het eventueel geldende uurtarief wordt vastgesteld in de overeenkomst, waarin ook wordt vastgelegd voor welke werkzaamheden het uurtarief zal gelden.

 

 1. Betaling

10.1. La Louz behoudt zich het recht voor om facturen per e-mail te versturen.

10.2. Betaling van de facturen van La Louz wordt altijd verricht zoals bepaald op de desbetreffende factuur. Eventuele klachten van opdrachtgever schorten de betalingsverplichting nooit op. Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan.

10.3. Alle facturen van La Louz dienen binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit is een fatale betalingstermijn.

10.4. Wanneer de opdrachtgever een factuur niet binnen de in artikel 10.3. genoemde fatale termijn heeft voldaan zal La Louz éénmaal een aanmaning sturen. La Louz brengt na het verstrijken van de betalingstermijn wettelijke (handels)rente in rekening. Wanneer de opdrachtgever de desbetreffende factuur niet binnen de gegeven aanmaningstermijn heeft voldaan, dan staat het La Louz vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen en/of tot dagvaarding over te gaan.

10.5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die La Louz maakt vanwege het niet nakomen van de overeenkomst door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever en zijn direct opeisbaar.

 

 1. Opzegging en annulering

11.1. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming en bevestiging door La Louz. La Louz behoudt zich het recht voor om dan de overeengekomen volledige vergoeding in rekening te brengen. De reeds door La Louz redelijkerwijs gemaakte kosten met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (waaronder betaling van reeds betrokken derden, zaalhuur, reiskosten en dergelijke) zijn, ook bij tussentijdse opzegging, ten alle tijden door opdrachtgever verschuldigd.

12. Aansprakelijkheid

12.1. La Louz zal naar beste kunnen uitvoering geven aan de overeenkomst en daarbij de (professionele) zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. La Louz is niet aansprakelijk voor:

 • enige schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever;
 • indirecte schade (zoals (maar niet beperkt tot) bijvoorbeeld gemiste omzet en/of gevolgschade).

12.2. Eventuele aansprakelijkheid van La Louz voor schade van de opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, althans tot het bedrag dat in de desbetreffende situatie onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van La Louz wordt uitgekeerd, tenzij er aan de zijde van La Louz sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Dat betekent dat La Louz, behalve als er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van haar zijde, nooit meer schade zal vergoeden dan het factuurbedrag dat met de desbetreffende overeenkomst is gemoeid.

12.3. La Louz staat volledig in voor de door haar gegeven informatie, adviezen en diensten, maar is niet aansprakelijk voor de wijze waarop haar informatie, adviezen en diensten door opdrachtgever worden toegepast.

 

 1. Overmacht

13.1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van La Louz zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers en derden.

13.2. In geval van overmacht zal La Louz dat direct aan de opdrachtgever melden. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting de reeds door La Louz redelijkerwijs gemaakte kosten met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (waaronder betaling van reeds betrokken derden, zaalhuur, reiskosten en dergelijke) te vergoeden.

 

 1. Vervaltermijn

14.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens La Louz in ieder geval 1 (één) jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op alle overeenkomsten tussen La Louz en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst tussen La Louz en een opdrachtgever (en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit) zullen aan de bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd.

 

 1. Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummers: 56099002 en 68667620. La Louz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende overeenkomst.